Ana sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim
2006, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-034
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
ÇOK KISA SEGMENTLİ ÜLSERATİF KOLİT OLGUSU
Filiz YILDIRIM, Ali Önder KARAOĞLU, Vahit YÜKSELEN
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, AYDIN
Anahtar Kelimeler: Ülseratif kolit, distal tutulum, kısa segment
Özet
Ülseratif kolit; rektum ve kolonun kronik inflamatuvar bir hastalığıdır. Etiyopatolojisi kesin bir şekilde aydınlatılamamıştır. Rektum, sol kolon veya tüm kolonda lokalize olabilir. Hastaların yaklaşık %40-50'sinde hastalık rektum ve rektosigmoidde sınırlıdır. Hastaların %30-40'ında hastalık sigmoid kolonun ilerisine yayılır. Biz burada anal kanalın proksimalinde sadece 5cm'lik alanda tutulum gösteren ülseratif kolitli bir olguyu; literatürde bizim saptayabildiğimiz en kısa tutulumlu olgu olması nedeniyle yayınlamak istedik.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Ülseratif kolit, ana semptomları ishal, karı ağrısı, rektal kanama, kilo kaybı, tenezm olan mukozal inflamatuvar bağırsak hastalığıdır. Rektal tutulumu ön planda olan hastalarda konstipasyon ve tenezm ilk şikayet olabilir.1,2 Ortalama görülme yaşı 15-35 yaş arasıdır.2 Ülseratif kolit, endoskopik olarak multipl ülserler, pseudopolip, mukozada displazi, hiperemi, granülarite ile karekterizedir.1-3 Mukozal inflamasyon rektumdan başlar ve kolonun üst kısmına doğru yayılır.4 Vakaların %95'inde rektum tutulur.1,4 Pankolit formunda ise rektumdan çekuma kadar tüm kolon tutulmuştur.4,5 Hastaların %20'sinde tüm kolon tutulur. Tüm kolon tutulduğunda, hastaların %10 ile %20'sinde inflamasyon terminal ileuma doğru 1-2cm yayılır. Terminal ileum çok az tutulur ve bu "backwash iletis" olarak tanımlanır.1 Ülseratif kolitin lokalize formu proktitis ve proktosigmoiditistir (distal kolitis).4,5
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Elli beş yaşında erkek hasta, yaklaşık 6 ay önce ortaya çıkan dışkı ile kan gelmesi şikayeti ile gastroenteroloji polikliniğimize başvurdu. Hastadan alınan ayrıntılı hikayede 3 ay içerisinde 8 kilogram zayıfladığı, gün içerisinde sabah bir kez, akşam bir kez olmak üzere iki kez defekasyon ihtiyacı olduğu öğrenildi. Son 3 -4 gündür tüm bu yakınmalarına karı ağrısı da eklenmişti. Özgeçmişinde: Tip 2 Diabetes Mellitus, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, geçirilmiş safra kesesi operasyonu mevcuttu. Fizik muayenesinde diastazis rekti ve umblikulusun sağ üst bölgesinde skar dokusu dışında herhangi bir patoloji yoktu. Laboratuar bulguları arasında; hemoglobin, hemotokrit, lökosit, trombosit, AST, ALT, GGT, ALP, total protein, albumin, total bilirubin, direkt bilirubin, TSH, FT3, FT4, CEA, sedimantasyon hızı değerleri normal sınırlar arasındaydı. CA19-9: 47,76 U/ml (Normal:0-27 U/ml), AKŞ: 134 mg/dl, TKŞ: 277mg/dl idi. BT kolonografi normal olarak değerlendirildi. Kliniğimizde yapılan rektosigmoidoskopik incelemede rektumda anal kanal proksimali 5cm'lik mesafesinde mukoza yer yer küçük ülserler içeriyordu, pililer ödemliydi ve mukozal vaskularite kaybolmuş, frajil bir mukoza saptanmıştı. Endoskopik olarak "distal tip ülseratif kolit" tanısı konarak 4 adet biopsi alındı. Biyopsi incelemesinde; inflamatuar bağırsak hastalığı ve bulguların ülseratif kolit ile uyumlu olduğu bildirildi. Hastaya mesalazin supozituar 2x1, mesalazin 250mg tb 4x2 ve Trankobuskas draje 2x1 başlandı. Hasta 3 ay sonraki kontrolünde karın ağrısının hafif şiddette ara sıra olduğunu, defekasyon ile rahatladığını, ara sıra damla şeklinde rektal kanamasının olduğunu ifade etti. Fizik muayenesi normaldi. Mesalazin supozituar kesilerek tedaviye mesalazin 250mg tablet 4x2, bir ay sonra mesalazin tablet 4x1 olarak devam edildi. Tedavinin 6'cı haftasından sonra hiçbir şikayeti olmayan hastanın tedavisi sonlandırıldı. Hasta şikayetlerinin düzelmesi nedeni ile tekrar endoskopi yapılmasın istemedi.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Ülseratif kolitli hastaların fizik muayenesi nonspesifik, normal olabilir veya abdominal distansiyon ve kolon trasesi boyunca hassasiyet saptanabilir. Laboratuar bulguları da nonspesifiktir.1,2 Kolonoskopi önemli bir tanı aracı olup tüm kolon segmentlerini direkt görmeye ve biopsiye izin verir.1,6 Kolonik mukozal tutulumunun şiddeti ve genişliği değişkenlik gösterir. %80 hastada rektumdan splenik flexuraya kadar olan bölge tutulurken, %20 hastada pankolitis şeklindedir.2 Kühbacher ve arkadaşlarının sundukları çalışmada yaklaşık %11-30 olguda pankolitis gözlenmiştir.3 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji kliniğinde, 116 vaka üzerinde yapılan bir çalışmada %60,3 vakada pankolitis, %25 vakada sol kolon, %13,8 rektum ve %0,9 ileum (backwash iletis) gözlenmiştir.7 Quinn ve arkadaşlarının yaptığı olgu sunumunda kolonoskopide inflamatuar değişiklikler anal kanalı 25 cm üzerinde ve rektumda görülmüştür.8 Su ve arkadaşlarının sundukları vaka araştırmasında %37 vakada pankolitis, %36-41 vakada rektum tutulumu, %44-49 vakada proktosigmoiditis gözlemiştir.9 Regueiro'nın yaptığı araştırmada ülseratif kolitli hastaların %25-75 arasında proktosigmoiditis gösterilmiştir.6 Longo ve arkadaşlarının 158 hasta ile yapılan çalışmalarında 100 hastada proktokolit, 58 hastada hem proktokolit hem de sol bölge koliti gözlenmiştir.10 Distal tutulum %95 rektumda, sık olarak distal rektumun yaklaşık olarak 8.cm'sinde veya anal kanaldan itibaren 15cm'lik bölümünde gözlenmiştir.5 Bizim olgumuzda anal kanal5 arkasında sadece 5cm'lik rektal bölge tutulmuştur.

  Bu yazı, ülseratif kolitin distal tutulumunun 5cm gibi kısa bağırsak segmentinde de olabileceğini vurgulamak ve atlamalara karşı uyarıcı olması amacıyla sunulmuştur.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Katkovsky L. Active ulcerative colitis may preclude issuance of a medical in well-controlled, inactive ulcerative colitis, case study. Federal Air Surgeon's Medical Bulletin.Winter 2000.

  2) Ardizzone S. Porro BG. Inflammatory bowel disease: new insights into pathogenesis and treatment. J Intern Med2002;6:475.

  3) Kühbacher T, Scheiber S, Fölsch UR. Ulcerative colitis: conservative management and long term effects. Langenbecks Arch Surg 2004;5:350-53.

  4) Björck S, Dahiström A, Ahlman H. Treatment of distal colitis with local anaesthetic agents. Pharmacol Toxicol 2002;90:173-80.

  5) The Gastrolab. Image gallery; The Wasa Workgroup on IntestinalUpdatedon2004.

  6) Regueiro MD. Diagnosis and treatment of ulcerative proctitis. J Clinic Gastroenterol. 2004;38:733-40.

  7) Özdil S, Akyüz F, Pınarbaşı B, Demir K, et al. Ulcerative colitis: analyses of 116 cases (do extraintestinal manifestations effect the time to catch remission?).Hepatogastroenterology2004;51:768-70.

  8) Quinn P, Platell CF. Resolving microcarcinoids in ulcerative colitis: Report of a case. Dis Colon Rectum 2004;47:387-91.

  9) Su C, Lichtenstein GR. Diagnosis of Crohn's disease: A wolf in sheep's clothing? Am J Gastroenterol 2000;95:3345-50.

  10) Longo WE, Virgo KS, Bahadursingh AN and Johnson FE. Patterns of disease and surgical treatment among United States veterans more than 50 years of age with ulcerativecolitis. Am J Surgery. 2003;186:514-18.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  Ana sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim